លរ លក្ខណៈនៃផលិតផល លក្ខខណ្ឌតំរូវនៃផលិតផល
អតិថិជនគោលដៅ
 • ជាមន្រ្តីរាជការពេញសិទ្ធិទាំងពីរភេទ
 • មានអាយុមិនលើសពី៦០ឆ្នាំ
 • មានអាស័យដ្ឋាន ក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់សាខា
ទំហំឥណទាន
 • អាចកម្ចីបានរហូតដល់ ២០,០០០,០០០ រៀល
រយៈពេល
 • រហូតដល់ ៤៨ខែ
អ្នកធានា
 • តាមការចរចា(ករណីនៅលីវ ត្រូវមានអាណាព្យាបាល/សាច់ញាតិ ជាអ្នកធានា)
តម្លៃសេវារដ្ឋបាល
 • តាមការចរចា
តម្លៃសេវាព័ត៌មានឥណទាន CBC Fee
 • អនុលោមតាមតារាងតំលៃរបស់ក្រុមហ៊ុនCBC
របៀបសងប្រាក់
 • បង់រំលស់ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ប្រចាំខែ (Declining / MP)
 • បង់រំលស់ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ សរុបស្មើៗគ្នាប្រចាំខែ(Annunity/EMI)
វត្ថុដាក់បញ្ចាំ
 • មិនតម្រូវទ្រព្យធានា