លរ លក្ខណៈនៃផលិតផល លក្ខខណ្ឌតំរូវនៃផលិតផល
អតិថិជនគោលដៅ
  • សាធារណជនទូទៅ ដែលមានតំរូវការសាច់ប្រាក់ ហើយស្ថិតក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់សាខា ទូទាំងព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
ទំហំឥណទាន
  • កម្ចីរហូតដល់ ១០០,០០០ដុល្លារ
អត្រាការប្រាក់
  • មានការប្រកួតប្រជែង និងអាចចរចាបាន
រយៈពេល
  • រយៈពេល ៦ ខែ
អ្នកធានា
  • តាមការចរចា
រូបិយប័ណ្ណ
  • ប្រាក់រៀល និងដុល្លារ តាមការស្នើសុំរបស់អតិថិជន
តម្លៃសេវារដ្ឋបាល
  • តាមការចរចា
តម្លៃសេវាព័ត៌មានឥណទាន CBC Fee
  • អនុលោមតាមតារាងតំលៃរបស់ក្រុមហ៊ុនCBC
របៀបបង់ប្រាក់
  •  បង់រំលស់ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ប្រចាំខែ (Declining / MP)
១០ វត្ថុដាក់បញ្ចាំ
  • តម្រូវឱ្យមានទ្រព្យដាក់បញ្ចាំជាប្លង់រឹង ​ឬប្លង់ទន់