ល.រ ម្ចាស់ភាគហ៊ុន ភាគហ៊ុន
ទឹកប្រាក់ ចំនួនហ៊ុន ភាគរយ(%)
លោកស្រី ម៉ៅ ម៉ាល័យ ២.៤០០.០០០.០០០ រៀល ៤០០ ៤០%
លោក កែ សួនសុភា ៩០.០០០.០០០ រៀល ១៥០ ១៥%
លោកស្រី កែ សួនសុភី ៩០.០០០.០០០ រៀល ១៥០ ១៥%
លោកស្រី ព្រហ្ម រដ្ឋា ៩០.០០០.០០០ រៀល ១៥០ ១៥%
កញ្ញា ឈឿង វិផា ៩០.០០០.០០០ រៀល ១៥០ ១៥%
           សរុប ៦.០០០.០០០.០០០ រៀល ១.០០០ ១០០%