លរ លក្ខណៈនៃផលិតផល លក្ខខណ្ឌតំរូវនៃផលិតផល
អតិថិជនគោលដៅ
 • សាធារណជនទូទៅ ដែលមានតំរូវការសាច់ប្រាក់ ហើយស្ថិតក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់សាខា ទូទាំងព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
ទំហំឥណទាន
 • អាចកម្ចីបានរហូតដល់ ១០០,០០០ ដុល្លារ
អត្រាការប្រាក់
 • មានការប្រកួតប្រជែង និងអាចចរចាបាន
រយៈពេល
 • រយៈពេល ៩៦ ខែ
អ្នកធានា
 • តាមការចរចា
រូបិយប័ណ្ណ
 • ប្រាក់រៀល និងដុល្លារ តាមការស្នើសុំរបស់អតិថិជន
តម្លៃសេវារដ្ឋបាល
 • តាមការចរចា
តម្លៃសេវាព័ត៌មានឥណទាន CBC Fee
 • អនុលោមតាមតារាងតំលៃរបស់ក្រុមហ៊ុនCBC
របៀបបង់ប្រាក់
 • បង់តែការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមសរុបនៅចុងវគ្គ(Balloon)
 • បង់តែការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយ ២/៣/៤/៦ ខែម្ដង(Semi-Balloon)
 • បង់រំលស់ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ប្រចាំខែ (Declining / MP)
 • បង់រំលស់ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ សរុបស្មើៗគ្នាប្រចាំខែ(Annunity/EMI)
១០ វត្ថុដាក់បញ្ចាំ
 • តម្រូវឱ្យមានទ្រព្យដាក់បញ្ចាំជាប្លង់រឹង ​ឬប្លង់ទន់