កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងៃទី ១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៤ ម៉ោង ០៩ : ៥០ នាទី

រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារអាមេរិក-ខ្មែររៀល 4,115 4,120
ដុល្លារអាមេរិក-បាតថៃ 36.55 36.65
បាតថៃ-ខ្មែររៀល 112.20 112.70